Uppförandekod

Styrelsen föreslår att uppförandekoden nedan antages av MAS. Styrelsen föreslår även att det i föreningens stadgar upprättas hänvisning till uppförandekoden. Förslaget kommer att röstas om på årsmötet i Göteborg i mars 2018.

Uppförandekod

Syftet med en uppförandekod hos Marinarkeologiska Sällskapet (MAS) är att främja trivseln och gemenskapen genom rättvis behandling av alla medlemmar. Koden tillämpas i alla relationer, nätverkande, aktiviteter och evenemang relaterade till MAS.

Inom organisationen erkänns de mänskliga rättigheterna och MAS åtar sig att agera för upprätthållandet av dem. Organisationen och dess medlemmar åtar sig att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande särbehandling.

Organisationen och dess medlemmar ska således agera för motverkandet av diskriminering, både direkt och indirekt, och trakasserier i alla former. Hos organisationen MAS förekommer likabehandling och respektfullt beteende för individens personliga integritet och värdighet.

MAS tar ställning mot diskriminering på grund av ras, hudfärg, etnicitet, nationalitet, kön, sexuell läggning, könsidentitet, civilstånd, funktionsvariation, ålder eller annan liknande grund. MAS medlemmar ska därtill agera motverkande mot trakasserier samt sexuella trakasserier. Även annan kränkande särbehandling strider mot MAS uppförandekod.

Medlemskap i organisationen utgör ett erkännande av uppförandekoden och medlemmar åtar sig att agera i enlighet med koden.

Agerande som strider mot MAS uppförandekod kan innebära uteslutande från organisationen.